top of page

* REGELS VAN de DANSCLUB "SALTARE ANTWERPEN" *

ПРАВИЛА нашего ТАНЦЕВАЛЬНОГО КЛУБА

In elke danszaal moet je bepaalde regels volgen. Waar discipline wordt geschonden, wordt kennis slecht geabsorbeerd, waar dan ook. Vereisten zijn vaak gebaseerd op traditionele etiquette en het naleven van bepaalde gedragsregels.

De dansleraar is verplicht om nauwkeurig het hele karakter, de geest en de atmosfeer van de dans over te brengen. En elke beginnende of professionele uitvoerder moet zijn leraar respecteren, alle kennis die hij heeft opgedaan volgen.

1. Bij de ingang van de danszaal moet je de coaches en alle aanwezige stellen begroeten, maar laat ze niet afleiden van de lessen. En bij het vertrek - om iedereen vaarwel te zeggen, maar niet luidruchtig

2. Alle betrokkenen moeten zich eenvoudigweg zodanig gedragen dat alleen harmonie en een goede atmosfeer in de ruimte heersen.

3. Alleen de leraar heeft het recht om te beslissen of hij jou als deel van zijn groep wil zien of niet. De oefenavonden zullen elke maandag en vrijdag in de week doorgaan. Latin training - ma- en vr- vanaf 19:00-21:00, Standaard training - ma- en vr- vanaf 21:00-23:00. trainingen van Standaard dansen tijdens Latin is niet mogelijk, de zelfde geldig voor Latin - Latin training is niet mogelijk tijdens Standaard training.

4. Voordat je begint met dansen, moet je je partner uitnodigen en tegelijkertijd buigen.

5. Het is noodzakelijk om uw uiterlijk zorgvuldig te controleren, zodat kleding en schoenen altijd schoon en opgeruimd zijn. Schoenen moeten worden bewaard in een aparte ruimte, speciaal ontworpen voor deze plek.

6. De gewoonte van het gebruiken van danskleren van iemand anders is onhygiënisch. Alles moet persoonlijk van u zijn.

7. Aan het einde van de warming-up moet je op een rij staan ​​voor de hele groep dansers. Je toestand moet ontspannen en kalm zijn. Dit zal toelaten om zich te ontdoen van externe problemen en om zo veel mogelijk te concentreren op de komende les.

8. Voor en na de training moet je een bepaalde ceremonie uitvoeren - een buiging maken. Als je te laat bent, gedraag je dan niet opvallend. Op deze manier kunt u uw collega's afleiden van lessen.

9. Zitten in de les is verboden. Wanneer je benen pijn doen of een gevoel van ernstige vermoeidheid hebben, kun je gaan zitten, maar je moet toestemming vragen aan je leraar. Om niet te interfereren met andere paren, strek je benen niet voor je uit en leun niet tegen de muur.

10. Het stoppen met de dansles is enkel mogelijk vanwege het letsel of als gevolg van een slechte gezondheid. Geen zin – telt niet mee.

11. Je bent verplicht aandachtig en vooral stil te luisteren naar alles wat de leraar je vertelt om bepaalde dansbewegingen uit te leggen.

12. Het is verboden zonder toestemming op de dansvloer te verlaten.

13. Alle gesprekken in de zaal moeten worden beëindigd wanneer les gaat beginnen.

14. Discussieer niet over de regels van de bestudeerde dans met meer ervaren dansers.

15. Tijdens de lessen is het ten strengste verboden: eten, drinken, kauwen en roken.

16. Drink geen alcoholische dranken voor het begin van de lessen.

17. Tijdens de training mag u geen verschillende soorten sieraden dragen.

Het lijkt misschien dat dergelijke subtiliteiten erg moeilijk te onthouden zijn, maar na verloop van tijd zal hun naleving naleving zal voor u vanzelfsprekend zijn. Alleen door alle bovenstaande regels te volgen , kunt u goede resultaten behalen.

В любом танцевальном зале необходимо соблюдать определенные правила. Там, где нарушается дисциплина, плохо усваиваются знания, любые. Требования зачастую основаны на традиционной этике и соблюдении определенного поведения.

Преподаватель танцев обязан максимально точно передать весь характер, дух и атмосферу танцев. А каждый начинающий или профессиональный исполнитель должен уважать своего учителя, следовать всем приобретённым у него знаниям.

Чтобы чувствовать себя «своим» во время проведения обучающих занятий, необходимо соблюдать правила поведения в танцевальном зале. К ним относится следующее:

1. При входе в танцевальный зал вы должны поприветствовать тренеров и все присутствующие пары, но при этом не нужно отвлекать их от занятий. А при уходе – попрощаться со всеми, но не настойчиво.

2. Каждый занимающийся просто обязан вести себя таким образом, чтобы в помещении царила только гармония и благоприятная атмосфера.

3.Только лишь преподаватель вправе решать, хочет ли он видеть вас в составе своей группы или нет. Тренировка (групповая вечерняя тренировка по понедельникам и пятницам) ЛАТИНА – 19:00-21:00 СТАНДАРТ – 21:00-23:00 – во время ЛАТИНЫ не возможна тренировка СТАНДАРТ и наоборот.

4. Прежде чем приступить к исполнению танца, вы обязаны пригласить свою партнёршу или партнёра.

5. Надо тщательно следить за своим внешним видом, чтобы одежда и обувь всегда была чистой и опрятной. Обувь нужно хранить в отдельном, специально предназначенном для этого, мешочке.

6. Такая привычка, как одалживание одежды для танца у кого-либо, негигиенична. Всё должно быть лично вашим.

7. По окончании разминки необходимо встать в ряд ко всей группе танцоров. Ваше состояние должно быть расслабленным и спокойным. Это позволит избавиться от посторонних проблем и максимально сосредоточиться на предстоящем занятии.

8. Перед началом и после окончания тренировок вы должны провести определённого рода церемонию – сделать поклон. При опоздании не ведите себя вызывающе. Этим вы можете отвлечь своих коллег от занятий.

9. Сидеть во время занятия запрещается. Когда заболели ноги или возникло ощущение сильной усталости, то сесть можно, но при этом обязательно спросить разрешения у своего преподавателя. Чтобы не мешать другим парам, не вытягивайте перед собой ноги и не облокачивайтесь о стену.

10. Покинуть занятие можно лишь из-за полученной травмы или в результате плохого самочувствия.

11. Вы обязаны внимательно и, самое главное, молча слушать всё, что говорит вам преподаватель, объясняя те или иные движения танца.

12. Если тренер дал соответствующий сигнал, то вы должны прервать отдых и занять своё место в ряду.

13. Все разговоры в зале должны быть прекращены, только по необходимости.

14. Не спорьте о правилах изучаемого танца с более опытными исполнителями.

15. Во время проведения занятий категорически запрещается: есть, пить, жевать резинку и курить.

16. Нельзя употреблять алкогольные напитки до начала занятий.

17. Во время тренировок на вас не должно быть различного рода украшений.

Может показаться, что такие тонкости очень трудно запомнить, но пройдёт время и их соблюдение станет для вас естественным. Лишь выполняя все вышеперечисленные требования, вы сможете достигнуть хороших результатов.

* INFORMATIE over TRAININGSKLEDING *

ИНФОРМАЦИЯ о ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ

KINDEREN:

jongens - sportbroek of zwarte broek en sport hemd, trui , dansschoenen of danspantoffeltjes (balletschoentjes)

meisjes - zwarte body en rok, dansschoenen met een blokhakje of danspantoffeltjes (balletschoentjes)

VOLWASSENEN:

mannen - sportbroek en sporthemd, trui, - LATIN

zwarte trainingsbroek, hemd en plastron - STANDAARD en dans of trainingsschoenen

vrouwen - danstrainingskleed, of body, trui en rok (voor LATIN korte versie, voor STANDAARD - lange rok), dans of trainingsschoenen

ДЕТИ:

мальчики - спортиные брюки или черные брюки и спортиная футболка, танцевальная обувь или чешки (балетки)

девочки - черный гимнастический купальник, юбка, танцевальная обувь на квадратном каблучке или чешки (балетки)

ВЗРОСЛЫЕ:

мужчины - черные тренировачные брюки и спортиная футболка - ЛАТИНА

черные тренировочные брюки, рубашка и галстук, танцевальная или тренировочная обувь

женщины - тренироврное платье или юбка и блузка - ЛАТИНА - короткая версия юбки, СТАНДАРД - длинная юбка, танцевальная или тренировочная обувь

bottom of page